İHALE İLANI ORDU BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İLE BAĞLI İŞYERLERİNİN 2024 YILI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK EKSİLTME YÖNTEMİ İLE İHALE EDİLECEKTİR.(IKN:2023/1431861)

İHALE İLANI            ORDU BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İLE BAĞLI İŞYERLERİNİN 2024 YILI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK EKSİLTME YÖNTEMİ İLE İHALE EDİLECEKTİ...

Mertcan Deniz
Mertcan Deniz Tüm Haberleri

İHALE İLANI           

ORDU BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İLE BAĞLI İŞYERLERİNİN

2024 YILI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK EKSİLTME

YÖNTEMİ İLE İHALE EDİLECEKTİR.(IKN:2023/1431861)

         TMO Ordu Başmüdürlüğü (bağlı işyerleri ve ileride açılacak ekip ve koltuk ambarlarında) 2024 yılı döneminde iştigal konusuna giren tüm ürünlerin yükleme-boşaltma işlerinin yaptırılmasını teminen  4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı ihalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında 25. Maddesi Açık Eksiltme Usulü ile 25.12.2023 tarihinde ve aşağıda belirtilen saatte açık eksiltme usulü ile ihale yapılacaktır.

İhaleye iştirak eden olmadığı veya ihale gerçekleştirilemediği takdirde aynı yer ve saatlerde 26.12.2023 tarihinde ikinci kez ihaleye çıkılacaktır.

 1- İdarenin:                                   

         a) Adresi                                      : Toprak Mahsulleri Ofisi  Ordu Başmüdürlüğü

         b) Telefon ve faks numarası        : Tel : 0 452 777 44 00 Faks:  0 452 250 14 45

         c) Elektronik posta adresi (varsa): [email protected] 

2-İhale konusu hizmetin:              

       a) Adı                                           :  Tahmil-Tahliye Hizmetleri

        b) Yapılacağı yer                             :  T.M.O. Ordu Başmüdürlüğü ve  ileride açılacak bağlı işyeri ve ekipler                                                

       c) İşin süresi                                 :  31.12.2024 tarihine kadar

3- İhalenin:

        a) İhale Usulü                             : Açık Eksiltme

        b) Yapılacağı yer                        : Ordu Büyükşehir Belediyesi Davet Merkezi (Durugöl mah. Atatürk Bulvarı, No:451 Eski Oski Binası Sitesi Altınordu/ORDU)

        c) Tarihi ve saati                         :  25.12.2023 tarihinde ve aşağıda belirtilen saatlerde

        d)  İhale komisyon toplantı yeri : Ordu Büyükşehir Belediyesi Davet Merkezi

4- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

    4.1-İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye katılacak                        olanların Ofisçe onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

      a) İhale dokümanının görülebileceği yer       : Ordu Başmüdürlüğü Alım Muh. ve Ticaret Servisi

      b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Ordu Başmüdürlüğü Muhasebe Servisi  

     c) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dâhil)   : 500,00 TL (Beşyüz TL’dir).

5- Katılım Belgelerinin Sunulacağı Yer, Son Belge Verme Tarih ve Saati

    a) Katılım belgelerinin sunulacağı yer   : Ordu Başmüdürlüğü Bilgi İşlem Servisi

    b) Son belge verme tarihi (ihale tarihi)  : 25.12.2023

    c) Son belge verme saati (ihale saati)    : 10:00

6- İhale Dokümanının Kapsamı

    6.1- İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.

    a) Şartname,

    b) Sözleşme Tasarısı,

    c) Taahhütname (SGK ve Vergi borcu ile yasaklı olmadığına dair)

    d) Taahhütname (SGK kapsamında işçi çalıştırılması)

    e) Geçici Teminat Mektubu Örneği

    f) Kesin Teminat Mektubu Örneği

    g) İsteklinin çalıştıracağı işçiler için temin ederek giydireceği yeleğin tasarımı ve teknik şartname bilgileri.

7- İhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler

    7.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri 5. madde kapsamında sunmaları gerekir:

    a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

   b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

    1)  Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

            2)  Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge;

 c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

     2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin tamamı veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

            d) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)

            e) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname, (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)

 f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

             g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

             h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

              ı)  Kamu veya Özel Kurum/Kuruluşlardan alınacak son 5 yıl içerisinde (2019-2020-2021-2022 ve 2023 Kasım ayı dahil) ihale konusu ‘’Tahmil-Tahliye (Yükleme Boşaltma)’’ işine ilişkin minimum 2.000.000,00 TL tutarında  (işe ilişkin belge veya belgeler toplamı 2.000.000.0 TL) iş deneyimini gösterir belge ( Özel Kurum/Kuruluşlardan düzenlenecek iş deneyim belgesi) yeminli mali müşavir tarafından onaylanacaktır.             

İstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak, işyerince aslı görülen belgenin fotokopisine “aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülerek, belgenin aslı İhaleden sonra istekliye iade edilebilir.

 İhale saatine kadar idareye teslim edilmeyen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalenin yöntemi gereği, istekli ya da vekili ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır.

Geçici teminat nakit olarak yatırılacak ise, işyerinin banka hesabına yatırılarak (hangi ihaleye ait olduğu dekontta belirtilecektir) alınan banka dekontu, ihale katılım belgeleri ile birlikte ihaleyi yapan işyerine zarfın içinde sunulur. Nakit para kesinlikle işyeri veznesine yatırılmayacaktır.

Teminat mektupları şartnamede belirtildiği şekilde olacak ve ihalenin adı mutlaka yazılacaktır.

Kesin teminat geçici teminatın iki katıdır. Ancak, ihale içinde kesin teminat artışına gidilmesi halinde artırılan miktardır. Kesin teminat artışı teklifleri yazılı olarak kapalı zarf içinde verilecektir.

İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminat alındıktan ve sözleşme imzalandıktan sonra, ikinci sıradaki teklif sahibinin teminatı sözleşmenin imzalanmasını müteakip, diğerlerininki ise ihale sonuçlandıktan sonra iade edilir.

 8- İhaleye giremeyecek olanlar:      İhale Şartnamesinin 10. maddesinde belirtilen hususlara sahip olanlar. Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. Geçici ihale, İhale Onay Makamınca onaylandığı takdirde kesinleşir. Onaylanmadığı takdirde, geçici ihale sahibi bundan ötürü, zarar, ziyan ve  kardan mahrumiyet gibi hangi ad altında olursa olsun İdareden hiçbir istekte bulunamaz.   

9-İhale salonuna firma yetkilisi bir kişi katılabilir.

 

İŞYERİ ADI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT(TL)

ORDU BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

(Açılacak Ekipler Dahil)

25.12.2023

10:00

 

450.000,00

 

TMO Ordu Başmüdürlüğü Banka IBAN Numarası  

BANKA ADI                                                       IBAN NO:

TC Halk Bankası Altınordu Şubesi                        TR69 0001 2001 2530 0013 0000 01

NOT: Evraklarının asıllarını ihale sonrası hemen almak isteyen katılımcıların  zarf içerisine evraklarının asılları yanında Kurumumuzca  ASLI GİBİDİR onayı yapılan birer fotokopilerini eklemeleri gerekmektedir.

 

                                                                                               

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

                                                                 ORDU BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

#ilangovtr

Basın No ILN01947481

08 Ara 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Ordu Olay Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ordu Olay Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Ordu Olay Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Ordu Olay Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.