Ordu
DOLAR13.7186
EURO15.5393
ALTIN786.53

ÇEVRE KATLİAMI DURMUYOR DURUGÖL KURTULMUYOR!

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
ÇEVRE KATLİAMI DURMUYOR DURUGÖL KURTULMUYOR!
Abone ol
Ordu Barosu, Mimarlar Odası Ordu Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ordu İl Temsilciliği tarafından mahkeme tarafından iptal edildiği için yenisi hazırlanan imar planıyla ilgili itirazlar bir dilekçe ile Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi. Dilekçede mahkemenin iptal gerekçesine ve 110 bin Ordulunun yeşil alan olarak kalması için imza vermesine rağmen Durugöl’ün iptal edilen planda olduğu gibi kat sınırı olmadan yapılaşmaya açılması yeniden değerlendirilmesi istendi.

Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz, Mimarlar Odası Ordu Şube Başkanı Mimar Havva Güner Eriş ve Şehir Plancıları Odası Ordu İl Temsilcisi Şehir Plancısı Birol Yılmaz, tarafından hazırlanan imar planıyla ilgili kaygıları 12 maddede dile getiren dilekçe Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi.        

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: Büyükşehir Belediyesi tarafından, Altınordu ilçesine ait yürürlükteki imar planlarının 17/07/2019 tarih 2019/01 rapor no’lu imar ve bayındırlık ile hukuk komisyonu ortak raporunda açıklanan gerekçelerle, büyükşehir belediye meclisinin 18/07/2019 tarih ve 2019/162 no’lu kararı ile yeniden revizyonunun yapılması kararı sonrasında,  Ordu ili Altınordu ve Gülyalı ilçelerine ait 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planları hazırlanması işi 30/10/2020 tarihinde karardan 16 ay sonra ihale edilmiş, Büyükşehir Belediyesi’nin 02/06/2021 tarihli oturumunda da Altınordu ilçesine ait 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu kabul edilerek 07/06/2021 tarihinde askıya çıkartılmıştır.

KENTSEL MEKANDA ADALET!

İmar planlarının temel amacı kentsel mekânda adaleti sağlamaktır. Dolayısıyla da imar planlarını, kamu yararını temin eden, düzenleyici temel bir araç olarak değerlendirmek gerekir. Bu temel prensipten yola çıkarak aşağıda imzası bulunan sivil toplum kuruluşları olarak askıya çıkartılan 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Altınordu imar planı revizyonu ile alakalı görüş ve itirazlarımız şu şekildedir:

Bilindiği üzere 30/10/2020 tarihinde revizyon için ihale edilen Altınordu ilçesi 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları iptal edilmiş olup iptal kararı 02/12/2020 tarihinde kesinleşmiştir. İmar planları idari yargı kararı ile iptal edildiğinde, hiç yapılmamış sayılırlar. Bir alana ilişkin imar planının iptali halinde, bu alan plansız hale gelir. Bunun için Belediye Meclisinin ya da planlama yapmaya yetkili diğer kamu idarelerinin herhangi bir işlem yapmalarına da gerek bulunmamaktadır.  Dolayısıyla ihale edilen imar planının ihale işleminden sonra mahkeme kararı ile iptal edilmesi neticesinde, revizyonu yapılacak olan plan ortadan kalktığı için ihalenin konusuz kalmış olacağı , bu nedenle mahkeme kararından sonra yeni bir imar planı yapım ihalesi yapılması gerektiğini düşünerek bu hususun ileride dava konusu olabilecek imar planının usul yönünden iptal gerekçesi oluşturabileceği endişesini taşımakta ve sorumluluk bilinci ile  idarenizi bu hususta uyarma gereği duymaktayız.

GÖRÜŞLERİMİZ SORULDU AMA DİKKATE ALINMAMIŞ 

Bununla birlikte planlama sürecinde her ne kadar Meslek Örgütleri ve Sivil toplum kuruluşları ile yapılan bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında görüşlerimize başvurulmuş ise de, yapmış olduğumuz öneri ve uygulamaların ekseriyetle dikkate alınmadığını, yanı sıra bazı hususlara planın askıya çıkması ile vakıf olmamız nedeni ile askıya çıkartılan 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında tespit etmiş olduğumuz hususlarla alakalı değerlendirme ve itirazlarımız maddeler halinde şu şekildedir;

1-Üst ölçekli plan olan Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na uygunluk açısından yaptığımız incelemede ÇDP açısından nazım imar planı hazırlanmasında sakınca bulunmayan Karacaömer ve Yemişli mahallesi sınırlarında yer alan Ordu – Ulubey kara yolunun güneyinde kalan ,geçmişte planlı olan hatta pek çok alanında imar uygulamalarının da yapıldığı 1/25000 ölçekli nazım imar planında da kentsel gelişme alanı olarak planlı olmasına karşın 1/5000 ölçekli nazım imar planında  plan dışında bırakıldığı, Ayrıca Akçatepe mahallesinin çevre yolu güneyinde kalan alanın da yine 1/25000 ölçekli nazım imar planında da kentsel gelişme alanı olarak planlı olmasına karşın 1/5000 ölçekli nazım imar planında  plan dışında bırakıldığı,  bu alanlardaki planlama sorunlarının giderilerek Altınordu imar planının bütüncül planlanması gerektiği düşüncesi ile bu hususun yeniden değerlendirilmesi,

 

2-Kıyı Kanunu açısından yaptığımız değerlendirmede, herhangi bir yapılaşma olmadığı gibi kısmi yapılaşma tutanakları da olmadığı halde sahil bandında Kıyı Kanunu hükümlerine aykırı biçimde plan kararları getirildiği, Mahkeme kararı ile plansız hale gelen sahil bandında yeni planlamanın Kıyı kanunu ve Kıyı Kanunu’nun uygulanmasına dair yönetmelik hükümlerinde belirtildiği şekilde yapılmadığını, Belde Evler inşaatı olarak bilinen yapıların yıkılması ve imar planı değişikliği sürecinde T.C. Ordu İdare Mahkemesi’nin 2019/1886 E sayılı dosyasının 06.02.2020 tarihli kararında açıklanan gerekçelerin tüm sahil bandı için geçerli olduğu gerçeği ışığında, ayrıca özellikle Akyazı mahallesi ve Durugöl mahallesi hudutlarında kalan sahil bandında getirilen plan kararları ile bu güzergâhın olağanüstü bir insan ve taşıt yoğunluğu oluşturacak fonksiyon ve donatılarla planlanmış olduğu, bu yükü taşıyacak teknik altyapıya sahip olmayan bölgede gerek ulaşım ağı gerekse otopark noktasında büyük sıkıntılar doğacağı açıktır. Bugün dahi özellikle yaz aylarında son derece yoğun olan bu arterin yeni önerilen turizm yatırımları ile yapılaşması halinde  oluşacak durumun öngörülmediği düşüncesi ile sahil bandındaki planlamanın bu gerçekler ışığında Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeniden değerlendirilmesi

 

3-İlimizin geleceğinde gördüğümüz turizm sektörünün konuttan arındırılmış turizm bölgeleri oluşturulması hususunda planda herhangi bir öneri bulunmaması nedeni ile bu hususun plan genelinde yeniden değerlendirilmesi

 

4-Hazırlanan planların güncel kadastro bilgileri olmaksızın hazırlandığı , çok sayıda imar uygulaması görmüş alanın planda işli olmadığı , dolayısı ile düzenleme yapılarak arsaya dönüşmüş inşaat ruhsatı almış hatta üzerinde yeni yapılmış yapılar bulunan arsaların imar yolu veya donatı alanlarında bırakılması, kazanılmış haklarının yok sayılması,  planın uygulanabilirliğini sorgulamamıza neden olmuştur. Bu  nedenle  bu alanlarda planın yeniden değerlendirilmesi

 

5-İmar adalarının ve çok sayıda imar parselinin birleştirilmesi imar parsellerine kadastral parsel muamelesi yapılması ve bu tür alanlarda tekrar imar uygulamasının zorunlu hale gelmesi nedeni ile uygulamada çıkacak problemlerin ( birleştirilen parsellerin mülkiyet durumları bu çalışmada göz ardı edilmiş ve ortaklığa zorlama, çok hisseli parseller, kayıp hissedarlar, ihdaslarla belediyenin tapulara ortak girmesi gibi ) öngörülmediğini ve bu durumunda planın uygulanabilirliğini tehlikeye düşüreceği düşüncesi ile bu alanlardaki planlamaların yeniden değerlendirilmesi

 

6-Çok sayıda oluşmuş ve altyapısı tamamlanmış yolun kapatılarak yeni yollar planlanması nedeni ile bu alanlarda gerek mevcut imar uygulamalarının bozularak yeniden yapılması, gerek mülga imar planına göre oluşmuş imar parseli veya imar adalarında yürütülen proje çalışmaları, alınmış imar durumu ve ruhsatları  geçersiz kılacağından, gerekse uygulamada doğacak problemler ve yeni yoların açılması, eski yollardan geçirilen teknik altyapının yeni arterlere alınması ( Telekom, Tedaş, yağmursuyu, kanalizasyon vb) eşgüdüm sıkıntısı, zaman ve maliyet yükü getireceğinden ve zaten duran inşaat sektörünün hareketlenmesini öteleme potansiyeli nedeni ile Altınordu Belediyesi’ni ve kentin inşaat sektörüne bağlı tüm alt sektörlerini de olumsuz etkileyeceği açık olup bu alanlardaki planlamaların yeniden değerlendirilmesi

 

7-Mülga imar planında başta yeşil alanlar olmak üzere meskun alanlardaki sosyal donatı (Park, Sosyal tesis vb) alanlarının bir kısmının konut ve ticari fonksiyonlarla planlanmasındaki kamu yararı anlaşılamamış olup bu alanların iskan edilmesi meskun alanlardaki sosyal ve teknik altyapı alanı dengesini olumsuz yönde etkileyeceğinden, ayrıca yaratılan kentsel rantın kamuya mal edilmemesi plan kararlarındaki adalet algısını bozacağından, oluşan kentsel rantın kamuya mal edilmemesi nedeni ile ayrıca kamu zararı oluşacağından bu alanların plan kararlarının yeniden değerlendirilmesi

 

8-Durugöl mahallesi stadyum yanında yer alan ve mülga imar planında ÖPA II (ÖPA-II: nitelikli konut, sosyal tesisler, ticaret ve turizm tesisleri merkezi proje alanı : Bu alanda nitelikli konut alanları, sosyal tesisler, organize ticari birimler, turizm tesisleri ile kullanıma dönük teknik altyapı alanları yer alabilir. E=2.50 yençok=serbest olarak uygulama yapılacaktır.) iken belediye meclis kararı ile imar hakları durdurulan 30 sivil toplum kuruluşunun katkı sağlayarak 110.000 (yüz on bin) adet ıslak imzadan oluşan talep doğrultusunda imar planının yeniden değerlendirilmesine karar verilen alanda yapılan yeni planlamanın eski plan kararlarından hiçbir farklılık göstermediği tek farkın arsanın kuzey ucunda planlanan 3000 m2 lik parkın olduğu bu alan için Mimarlar Odasınca sunulan raporda da belirtilen gerekçelere rağmen yeniden turizm-ticaret-konut fonksiyonları ile planlanmasının kamuoyu beklentisinin aksine, hem daha önce alınan meclis kararı ile hem idare yetkililerinin beyanları ile bağdaşmamakta hem de Kıyı Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil etmekte olduğundan bu alandaki plan kararlarının yeniden değerlendirilmesi

 

9-Hazırlanan revizyon imar planında mülga imar planındaki durumla karşılaştırıldığında pek çok alanda yapılan değişikliklerin 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 44 üncü maddesi, Ek 8 inci maddesi doğrultusunda,  imar planı değişikliğine dair değer artış payı alınmasına dair yasal düzenleme çerçevesinde değerlendirdiğimizde bu tür plan kararlarının imar planı değişikliği şeklinde alınması halinde imar planı değişikliklerinde oluşan değer artışı karşılığının tamamının kamuya aktarılacağı düşünüldüğünde, plan üzerinde yapılan ve gayrimenkule değer artışı sağlayan değişikliklerin kamusal zarara yol açtığı, bu nedenle zorunlu veya kamu yararına olan değişiklikler haricindeki plan kararlarının yeniden değerlendirilmesi 

 

10-Plan üzerinde ENH , Su yolları (DSİ görüşü) , BOTAŞ hattı gibi bazı alanların dikkate alınmadığı ve bu alanlarda plan kararları ile yapılaşma önerildiği tespit edilmiş olup bu alanlardaki planlamanın yeniden değerlendirilmesi

 

11-Plan üzerinde belli noktalarda parsel bazında plana ilaveler yapıldığı, bazı planlı alanlarında 1/5000  ölçekli nazım imar planında plansız bırakıldığı belirlenmiş, plan dışı bırakılan parseller açısından durumun kazanılmış hak ihlalleri oluşturabileceği gibi parsel bazlı plan ilaveleri de şehircilik ilkeleri ve planlama esasları açısından ele alındığında planlamada kentsel adaleti zedeleyici plan kararları olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda geçmişten bu güne gelen kazanılmış hakların korunması ve kente yönelik ayrıcalıklı haklar tanıyan plan kararlarının yeniden değerlendirilmesi

 

12-1/25000 ölçekli Nazım imar planı revizyonun da Gülyalı ilçesine ait olan Turnasuyu mahallesinin Altınordu ilçesine ait nazım plan içerisinde plan kararları oluşturulduğu anlaşılmış olup bu mahalleye ait planlı kısmın Altınordu (Ordu) 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve ilavesi planından çıkartılarak planın yeniden değerlendirilmesi

  12 madde halinde sıraladığımız imar planına dair görüş ve itirazlarımızın belediye meclis gündemine alınarak değerlendirilmesi için gereğini arz ederiz.     


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
ORDU DENİZİ İLE BARIŞIYORÖnceki Haber

ORDU DENİZİ İLE BARIŞIYOR

126 BİN AŞI YAPILDI 170 MİLYON LİRA KAYP ÖNLENDİSonraki Haber

126 BİN AŞI YAPILDI 170 MİLYON LİRA KAYP...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar