Ordu
DOLAR16.8253
EURO17.5807
ALTIN979.79
Gökhan ŞAHİN

Gökhan ŞAHİN

Mail: [email protected]

reader

ARSA SAHİPLERİNİ BEKLEYEN İKİ RADAR!!! AMAN DİKKAT!!!

Radar 1; Ticari Kazanç. 2; Değer Artış Kazancı 

Örneğin; ZEKİ bey 07/12/2015 tarihinde satın aldığı arsasını müteahhide (Kat karşılığı)  verdi ve karşılığında  8 adet daire aldı. ZEKİ bey 8 adet  daireyi satmayı düşünüyorsa  radara yakalanır mı?

RADAR;1

GVK 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmış, aynı maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde ise, gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden elde ettikleri kazancın ticari kazanç olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Ticari faaliyet; emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin ticari faaliyet olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin ticari faaliyet sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması, şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarını aşması gerekmektedir. (8 adet ihtiyaç fazlası daire?)

Ticari organizasyonun şekli ve maddi unsurları ile açıkça belli olmadığı hallerde faaliyetin devamlılık kasıt ve niyeti ile yapıldığını belirleyen objektif ölçü olarak, muamelede çokluk olup olmadığına bakılması gerekmektedir. Buna göre,gayrimenkullerin iktisap tarihinden sonra aynı kişiye farklı tarihlerde veya farklı kişilere aynı tarihte veya birbirini izleyen tarihlerde satılması durumunda yapılan satışlar devamlı olarak gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden, elde edilen kazancın GVK 37 nci maddesine göre ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Kısaca özetlersek;

-ZEKİ beyin,Arsasının kat karşılığı müteahhide verilmesi karşılığında iktisap ettiği gayrimenkullerin (8 adet Daire)satışının ticari bir organizasyon içerisinde yürütülmesi veya bu tür bir organizasyon içinde yürütülmemekle beraber;

a)  Aynı kişiye farklı tarihlerde,

b)   Farklı kişi ve tüzel kişilere aynı tarihte,

c)  Değişik kişi ve tüzel kişilere, değişik tarihlerde veya birbirini izleyen yıllarda,           

d) Bir kısmının teslim alındığı takvim yılı içinde toplu olarak diğer kısmının ise takip eden takvim yılı içinde satması durumunda, yapılan satışlar devamlı olarak gayrimenkul alım satım işiyle uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden, elde edilen kazancın GVK 37 nci maddesi çerçevesinde TİCARİ KAZANÇ olarak vergilendirilir ve vergi mükellefiyetinin tesis ettirilmesi gerekmektedir.

RADAR;2

GVK. “Değer Artışı Kazançları” başlıklı Mükerrer 80 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 6 ncı bendinde, iktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler MİRAS YOLU İLE ELDE EDİLENLER   HARİÇ ) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içindeelden çıkarılmasından doğan kazançların  değer artışı kazancı olduğu hükme bağlanmıştır.

 “Elden çıkarma”deyiminin, maddede yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade ettiği belirtilmiş, üçüncü fıkrasında da bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, (2021 takvim yılı gelirleri için) 19.000 Türk Liralık kısmının gelir vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Gayrimenkullerde iktisap, Türk Medeni Kanununun 705 inci maddesi uyarınca, tapuya tescille olmaktadır. Buna göre, kat karşılığı müteahhide veya kooperatiflere verilen arsa karşılığında alınan gayrimenkuller dahil, iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde, değer artışı kazancının tespiti yönünden iktisap tarihi olarak, gayrimenkulün tapuya tescil edildiği tarih esas alınacaktır.

Ancak, gayrimenkulün tapuya tescil tarihinden önce sahibinin fiilen kullanımına bırakıldığı bazı özel haller de iktisap tarihi olarak tapuya tescil tarihi yerine fiilen kullanıma bırakılma tarihinin kabul edilmesi

Sonuç olarak,   arsanın Zeki bey tarafından  iktisap tarihinden itibaren (07/12/2015-07/12/2020)  beş yıl içinde ticari organizasyon oluşturmayacak şekilde elden çıkartılması halinde  elde edeceği kazancın GVK Değer artışı kazancına ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilecek, Elden çıkarma tarihi 07/12/2020 den sonraki bir tarih olması halinde ise GVK Ticari Kazanç hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

ZEKİ beyin,  radarlara yakalanmamak ve  ceza ödememek için mutlak suretle arsasını kat karşılığı müteahhide vermeden veya  alım satıma konu etmeden evvel konun uzmanı MALİ MÜŞAVİR’lerden vergisel sorumlulukları hakkında destek almasının  menfaatine  olacağı aşikardır.

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar