Ordu
DOLAR18.6459
EURO19.6741
ALTIN1078.8
H. Naim GÜNEY

H. Naim GÜNEY

Mail: [email protected]

reader

ORDU’YA BİR KENT MÜZESİ GECİKMEDEN KURULMALIDIR.

“Kentler kimliğini unutmamalı”

ORDU’YA BİR KENT MÜZESİ GECİKMEDEN KURULMALIDIR.

“KENT MÜZESİ” NEDİR?

Bir kent müzesi; içinde kurulduğu kentin geçmişini, içinde yaşayan topluluğun tarihini, kentin kurulumundan itibaren geçirdiği değişiklikleri, coğrafî yapısını, ekonomik ve teknolojik gelişimini, içinde bulunduğu ülkenin sınırları içinde sahip olduğu önemi içeren işlevlere sahip olabileceği gibi sadece isminin kullanımıyla da kent müzesi olarak algılanabilir.

 Ancak kentin adını herhangi bir müzeye veriyor olması kent müzesini oluşturan tüm elemanların bir araya gelmesini gerektirmez. Dünyadaki örneklere baktığımızda kent müzeleri, ismini taşıdığı kentin tarihini, toplumsal, sosyolojik, kültürel, coğrafi, ekonomik, siyasi, etnik, dini, yerel vb. mirasını ve özelliklerini konu alan ve bu anlayışa yönelik bir koleksiyonu barındıran, toplumsal ve sosyal tarih üzerine oluşturulmuş bir arşiv yada belgeliği barındırmak gibi belirli bir işlevle yola çıkılarak kurulmuş yada gelişen müzecilik anlayışıyla hedefini bu yönde belirleyerek bir misyon, vizyon ve strateji oluşturmuş kurumlardır.

Kent Müzeleri, kent kimliğini ve kentlilik bilincini geliştiren, kentte yaşayan değişik etnik, dinsel, kültürel, toplumsal grupların arasında karşılıklı anlayış, karşılıklı saygı ve ortak yaşam kültürünü güçlendiren, ayrıca bir sivil platform oluşturarak kentlilerin kentteki tarihi mirasının korunmasında aktif rol oynayan, kentin sorunlarına çözüm bulmayı kolaylaştıran ve sorunların demokratik bir biçimde tartışılmasına katkı sağlayan, kentin bir bütün olarak tanıtımına yardımcı olan kültür merkezleridir.

Kent müzelerinin bir bölümü, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak, kentin gelecekteki gelişme perspektiflerinin, karşı karşıya bulunduğu önemli sorunların tartışıldığı platformlar olarak da işlev görmektedirler.

Bir kent müzesinin amaçları arasında bir kenti oluşturan kimliklerin, kentin bileşenlerini oluşturan farklı dokuların (mimari, kültürel, etnik vb.), kentin tarihsel süreçlerinin, kentin konumunun ve çevresel ilişkilerinin, kentin yaşam biçiminin ve düzenli değişim ve gelişimlerinin araştırılması, belgelenmesi, toplanması, korunması, değerlendirilmesi ve gerek kentliler gerekse kent dışı kişilerle paylaşılması sayılabilir.

Bu amaçlar doğrultusunda, kent müzeleri bir takım belli başlı işlevleri yerine getirmek için oluşturulmuş kurumlardır. Kentin tarihini ve tarihine dair maddi kültür varlıklarını araştırmak, belgelemek ve korumak, kentlerin gelişiminde rol oynayan coğrafi, ekonomik, siyasi, toplumsal değerleri ve gelişimleri ortaya koymak, sosyal tarihe dair veriler toplamak, kenti oluşturan mahallelerin ve yaşayanlarının iletişimini sağlamak, kent ve birey kimliği uyum/uyumsuzluklarını ortaya koyarak giderilmesine çalışmak, kentin gelişim süreçlerinde yaşanan sorunları araştırmak, göçlerin neden olduğu sorunları saptamak, kentlilik bilincini vurgulayarak tarihi ve doğal çevre koruma bilinci yaratmak, kent kültürünü kentlilere ve turizm potansiyelini kullanarak yabancılara aktarmak, kentte yasanların sosyal ve kültürel alan ihtiyacına cevap vermek, toplumsal eğitim misyonuyla kamu hizmeti sağlamak hedeflenen işlevleri arasındadır.

Kent müzesinin, kapsamı gereği "tespit edici" olmasının yanında, "eğitici" olması da beklenir. Bilimsel ve tarafsız bir yaklaşımla kurumun devamlılığını sağlayabilmek de temel hedef olmalıdır. Bunun somut bir anlamı da kentin sürekliliği olan yerel idare mekanizmalarından ve/veya baskı gruplarından (etnik, siyasi, dinsel...) bağımsız karakterde gelişebilmesidir. Hedef kent ve kentlilere kesintisiz hizmettir. Sosyal bağlamda güncel yaşama dair üstlenmesi gereken görevler, geçmişin yansıtılması ile olan bağını koparmayacaktır. Aksine, geçmişin verilerini geleceğin şekillendirilmesi için tasarlamak gibi oldukça soyut gelebilecek, ama son derece gerekli ve etkin bir işlevi de üstlenmesi gerekir.

Kent müzeleri bir kentin tarihi belleğini oluştururlar ve adeta kentlerin özgeçmişlerinin somut vesikaları durumundadırlar. Ülkemizde 2000’li yıllarla birlikte kimlik, bellek, tarih, sivil tarih, sözlü tarih ve sosyal tarih gibi kavramlar daha çok konuşulmaya başlandı. Bu kavramlar aynı zamanda kentlerin tarihsel ve kültürel belleğini oluşturma çabalarını da gündeme getirdi. Avrupa’da çoktan kurulmuş olan Kent Müzeleri, bizim kentlerimiz için de bir ihtiyacı haline gelmeye başladı. Bunun ilk adım olarak da İzmir, Kayseri ve Bursa’da kent müzeleri kuruldu. 

 

 

“ORDU KENT MÜZESİ” NASIL OLMALIDIR?

Dolayısıyla Ordu’ya kurulacak yeni bir kent müzesi;

• Ordu Kentinin anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla geçmişi aydınlatmalı,

• Ordu’da yaşayan tüm bireylerin, ihtiyaçlarını ve sorunlarını belirlemeli,

• Müze hizmetlerinden yararlanmak konusunda toplumu yüreklendirmeli,

• Ordu Kentindeki kültürel ve tarihi çeşitlilikleri ve her birinin bugünkü kentin oluşumunda değerli bir parça olduğunu kabul etmeli,

• Çeşitli proje, sergi ve etkinliklerle öğrenme, eğlenme ve düşünme olanaklarını arttırmalı,

• Ordu Kent tarihi ile ilgili çalışmalar için diğer kuruluşları teşvik etmeli ve onlarla birlikte çalışmalı,

• Ordu’luları müzenin bir parçası yapabilmek için, düzenlenen etkinliklerde halktan insanları da ekibe dâhil etmeli,

• Ordu Kentini diğer kentlerle ilişkilendirerek bütünün bir parçası olduğunu vurgulamalı,

• Ordu Kent Müzesi, toplumsal iletişim ve kültür ihtiyacına cevap verecek bir merkez haline getirilmeli ve değişik kültürleri birleştirici rol oynamalı,

• Ordu Kenti ve kentlilik sorunları üzerine farkındalık yaratmalıdır.

 

“ORDU KENT MÜZESİ”NİN AMACI NE OLMALIDIR?

Ordu kent müzesinin konuları arasında;  Kent tarihi, sosyal tarih, kentlilik bilinci ve kent bağlantılı kimlik sorunları, kente aidiyet kavramı ve bellek, tarihi ve doğal çevre koruma kavramı, kenti oluşturan mahalleler, kentsel gelişim, değişim, dönüşüm süreçlerinde yaşanan sorunlar, göçler/farklı kültürlerin uyum sorunları, kente dair coğrafi, ekonomik, siyasi, toplumsal dinamikler, yer almalıdır.

Ordu kent müzesi sosyal ve kültürel alan ihtiyacına yönelik bir merkez olarak potansiyel ortaklarıyla ekip halinde çalışmalı, toplumsal eğitim misyonu üstlenmeli, bir kentin ihtiyaçları kapsamında değerlendirilen kamusal bir alan olmalıdır.

Böyle bir içeriğin oluşturulmasında hedeflenen amaç, kimlik ve bellek kavramlarını kullanarak kentlilerin ortak özellikleri ortaya çıkarmak dolayısıyla kente aidiyet sağlamak; sosyal, ekonomik, coğrafi ve toplumsal veriler yollayarak kent tarihini kent gelişim sürecinde yaşanan sorunlarla paralel anlatmak ve kentlilik bilincini metropol ve semt ölçeğinde oluşturmak, tüm topluma hitap eden bir kültür, eğitim ve tarafsız bir iletişim merkezi olmaktır.

Yukarıda sayılan konulara ek olarak toplumsal ve sosyal tarih de kent müzesinin konuları içinde yer alır. Ancak bir kent müzesinin temeli kentin kendisidir. Dolayısıyla müzenin toplumsal tarihe kent bağlamında yaklaşması gerekir.

Ordu Kent müzesinin temel görevi kenti anlamak, değerlendirmek, tespit etmek ve doğru verilerle anlatmaktır. Bu verileri toplamak için de farklı bakış açılarına ihtiyaç duyar. Çünkü kentin oluşumu, değişimi, gelişimi daha önce de bahsedilen birçok etkene bağlı meydana gelen bir süreçtir. Bu etkenler içinde kentliler bağlamında toplum faktörü de yer aldığından toplumsal tarih de kent müzesi konuları içinde yer alır. Ancak bir toplumsal tarih müzesinin temel amacı, öncelikle toplumu değerlendirmektir. Dolayısıyla mekândan çok insan bağlamında bir söylemi benimser.

Bu nedenle Ordu kent müzesi, tanımlı bir coğrafi alan içinde kurulduğu bölge itibariyle "yerel müze”, kentin sosyal ve kültürel, özelliklerine dair veriler yolladığı için "toplum müzesi" ve kente dair tarihi geçmişi aktardıkları için de "tarihi müze" kapsamında değerlendirilebilir.

Ordu kentinin tarihi mekânlarını koruyan, onları yaşatan, kenti geçmiş birikimi ile barıştıran bir anlayışın gelişmesine ortam hazırlayan Ordu Kent Müzesi, doğal ve kültürel mirası koruma ve yaşatma bilincini kentli ile paylaşmayı amaçlamalıdır. Oluşturulacak olan “Ordu Kent Müzesi” ile Karadeniz Bölgesi'nde örnek teşkil edecek ve kapsamlı bir kent müzesinin temelleri atılmalıdır.

Kent müzesi, Ordu’nun tarihini ve çeşitli özelliklerini öne çıkaracağından dolayı çok detaylı bir çalışmaya gereksinim vardır. Bu nedenle öncelikle ciddi bir ön değerlendirme (fizibilite) çalışması yapılmalı, uzmanlar tarafından raporlar hazırlanmalıdır. “Ordu Kent Müzesi” çeşitli aşamalardan sonra kuruluşu gerçekleştirilebilir. Bu aşamaları şöyle sıralayabiliriz.  Devam edecek...

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar