Ordu
DOLAR13.8153
EURO15.6062
ALTIN790.75
Uğur Yavuz

Uğur Yavuz

Mail: [email protected]

Taşınmazlarınızı Yeniden Değerleme Yapabilirsiniz

Bilanço esasına göre defter tutan Gelir veya Kurumlar Vergisi tam mükelleflerinden dileyenler, 18.05.2018 tarihi itibariyle kayıtlarında yer alan taşınmazlarını, kayıtlı değerleri üzerinden Yurt İçi Üretici Fiyat Artışları (Yİ-ÜFE) değerindeki artış oranı esas alınarak yeniden değerleme olanağı getirilmiştir.

Buna göre, düzenlemeden faydalanmak isteyen mükellefler taşınmazlarının defter kayıtlarında yer alan değerlerini Yİ-ÜFE değerindeki artış oranına göre yeniden değerleyebileceklerdir.

 

Değerleme sonrasında oluşacak olan değer artışı, pasifte özel bir fon hesabında tutulacak ve söz konusu tutar üzerinden %5 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25’nci günü akşamına kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek ve beyan süresi içerisinde tahakkuk eden %5 oranındaki vergi tutarı ödenecektir. Yapılan ödeme tutarı Kurumlar ve ya Gelir Vergisinin matrahından indirilemeyeceği gibi herhangi bir vergiden mahsup da edilemeyecektir.

 

Dolayısıyla bu işlem nedeniyle ödenecek vergi tutarı ticari bilançoda gider olarak kaydedilecek, ancak mali karın hesabında kanunen kabul edilmeyen gider olarak ticari kara ilave edilmesi gerekecektir. Ayrıca tahakkuk eden %5 oranındaki verginin zamanında ödenmemesi halinde, bu madde kapsamındaki yeniden değerleme hakkında faydalanma imkanı ortadan kalkacaktır.
 

VUK’ unun Geçici 31’nci maddesi hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (25.05.2018) itibariyle yasal defter kayıtlarında yer alan taşınmazların tamamı veya bir kısmı için bu uygulamadan yararlanılabilecektir.
 

Şirket tarafından değerlemeye tabi tutulacak gayrimenkullerin (taşınmazlar) VUK’una göre, her hangi bir yılda/yıllarda eksik amortisman ayrılmış olması halinde, yeniden değerlemeye tabi tutulacak taşınmazlar için, eksik ayrılan amortismanlar tam ayrılmış gibi varsayılarak, değerleme yapılması gerekmektedir.
 

Yeniden değerleme uygulamadan yararlanma hakkını haiz mükelleflerden, ihtiyari olarak bu haktan yararlanmak istemeleri halinde, 25/05/2018 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan taşınmazlar ile bunlara ait amortismanlar (her yıl ayrılmış gibi) değerlendirilerek esas alınmak suretiyle 30/9/2018 tarihine kadar yapılabileceklerdir.
 

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarınınsermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönemin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu işlemin yapıldığı dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.
 Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.


 Taşınmazlarını bu madde kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutan mükellefler bu kıymetlerini, yapılan yeniden değerleme sonucunda bulunan yeni değerleri üzerinden amortismana tabi tutmaya/ayırmaya devam edeceklerdir.
 

Saygılarımla…

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar