Ordu
DOLAR16.148
EURO17.3454
ALTIN968.13
Gökhan ŞAHİN

Gökhan ŞAHİN

Mail: [email protected]

reader

YENİ KANUN NE GETİRİYOR NE GÖTÜRÜYOR?

Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Gökhan Şahin ile yeni matrah artırımı kanununun neler getirdiğini konuştuk. Biz sorduk o cevaplandırdı. İşte o röportajımız.     

Soru:  Size göre 7326 sayılı matrah artırımı kanunu hakkında  öne çıkanlar nedir?

 30 Nisan 2021 tarihinden önce oluşan borçlar ve faizleri yapılandırma kapsamında olacak: 30 Nisan 2021 tarihinden önceki döneme ilişkin beyana dayalı vergiler, vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zammı.

2021 yılına ilişkin 30 Nisan 2021 öncesi tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları 30 Nisan 2021 öncesi yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları ile idari para cezaları.

Soru: Hangi borçlar kapsamda olacak? 

Yapılandırmayı düzenleyen 2’nci maddeye göre şu borçlar kapsamda olacak. Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz gelmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları, iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezaları, çeşitli idari para cezaları, Ticaret Bakanlığı’nın takibini yaptığı gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmı ile bunlara bağlı faiz ve cezalar, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler, ödenmemiş su, atık su bedelleri, katı atık bedelleri yapılandırma kapsamına girmektedir.

 

Soru: Kasa, ortaklar ve sabit kıymetler kayıtlarının düzeltilmesi nasıl olacak

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2020 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında var olan ancak gerçekte bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklara borçlu bulunduğu tutarla arasındaki net alacak tutarlar ile bunlarla ilgili diğer hesaplar 31.08.2021 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairesine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilirler. Düzeltilen tutar üzerinden  vergi oranı yüzde 3 (%3) hesaplanacaktır.

 

Soru: KDV ile ilgili durum nasıl?

Stok affında KDV’nin yarısı ödenecek. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan, emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları rayiç bedel üzerinden 31 Ağustos 2021 tarihine kadar deftere kayıt ettirebilecekler. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmayacak.

İşletmeye kayıt ettirilen ürünlerden ÖTV’ye tabi olanlar ise beyan tarihindeki emsal bedel üzerinden ÖTV’si ödenecek.

Aynı şekilde kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde bulunmayan mallar için ise vergi yükümlülükleri yerine getirilerek kayıt ve beyanlara intikal ettirilebilecek. Emtia için ödenen KDV,Ödenecek  kdv den indirim yolu ile mahsup olacaktır.

Soru: Kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan alacaklar nasıl olacak?

Teklifin kanunlaşması ve yayım tarihi itibarıyla (03.06.2021) ilk derece yargı mercilerine dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin yüzde 50’si ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu kanun yayım tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilerin/gümrük vergilerinin yüzde 50’si faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Uyuşmazlığın bulunduğu istinaf ve Danıştay safhaları, davaların kabul ret ya da kısmen kabul kısmen ret olması durumuna göre de, kanundan yararlanmak mümkün olacak.

Soru: İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemler nasıl olacak?

Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı halde, tamamlanmamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam devam edilecek.

Vergi incelemesi bittikten sonra tarh edilen vergilerin %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu kanun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerinden belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın yüzde 25’inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunarak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının yüzde 50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda yüzde 75’inin, vergilere kanunun yayımı tarihine kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülmektedir.

Soru:  Son olarak neler eklemek istersiniz?

  • 31 Ağustos 2021 tarihine kadar matrah artırımı başvurusunun yapılması gerekiyor.
  • Hesaplanan vergileri peşin ödemek isteyenler 30 Eylül’e kadar bu ödemeleri yapabilir.
  • İlk taksit ödeme süresi içerisinde peşin ödeme yapanlara hesaplanan vergiler üzerinden yüzde 10 indirim yapılması planlanıyor.
  • Taksitle ödeme yapacaklar için ilk taksit 30 Eylül’e kadar ödenebiliyor.
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 359/b göre;  defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler” matrah artırımından yararlanamıyor.
  • Asıl veya suretleri tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenen belgeleri kullananlar, matrah artırımı hükümlerinden yararlanabiliyor.
  • Terör suçundan hüküm giyenler ve yasa teklifinde (5.inci maddesinin 9.ncu fıkrası) sayılan terör örgütleri ve milli güvenlikle ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler de matrah artırımı imkânından yararlanamıyor.
  • 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında “Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan (Net) Alacaklar İçin Vergi Beyannamesi” çalışmaları devam etmekte olup, 06.07.2021 tarihinde uygulamaya açılması planlanmaktadır.
  • 30/06/2021 tarihinden itibaren bu kanun kapsamında tüm başvurular başlamıştır.
  • Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödeme gerçekleşmediğinde, ‘madde hükmünden yararlanılamaz’ şeklinde konu açıklanıyor. Ayrıca gecikme zammıyla (aylık 1.60 oranında) beraber yeni hesaplanan (arttırılan) vergilerin takip ve tahsiline devam olunacağı da belirtiliyor. Dolayısıyla matrah artırımı yapılıp süresi içinde yeni hesaplanan vergi ödenmezse vergi barışı bozuluyor, bu yasada tanınan haklardan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor.
Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar